Paddepoel nieuws

Verslag Co-Creatie-bijeenkomst 21 mei 2019

Opening

Titia Struiving opent bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom.

Hart van de wijk (Klaas Leekstra)

Klaas geeft een presentatie van waar de werkgroep Bouw en duurzaamheid/Hart van de wijk mee bezig is geweest.

Kloppend Hart van Paddepoel

Speerpunten 2018/2019:

 • Een samenhangend plan voor het Kloppend Hart van de wijk;
 • Versterking van de sociale cohesie;
 • Paddepoel “ouderenproof”.

Centrum Paddepoel niet zo maar een winkelcentrum

 • Hart van onze wijk;
 • Bovenwijkse voorziening;
 • Alternatief voor centrum;
 • Belang wordt door gemeente gezien (Next City).
 • Gratis/goedkoop parkeren;
 • Typisch jaren 70 winkelcentrum (naar binnengericht)
 • Straks veel nieuwe (en jonge) bewoners;

Aantrekkelijk verblijfsgebied i.p.v. verkeersgebied

 • Geen doorgaand verkeer (auto is te gast);
 • Groene inrichting (robuuste groene zone);
 • Verbetering uitstraling gevels;
 • Oriëntatie nieuwe supermarkt naar buiten gericht;
 • Logische en plezierige wandelverbindingen tussen groen/wijk en centrum;
 • Woningen voor ouderen;
 • Sociale veiligheid.

Paddepoel de Film (sept. 2018)

 • Naar aanleiding van conclusie dat alle betrokkenen ambities onderschrijven;
 • Hartekreet/oproep tot samenwerking met als doel een 1+1=3 resultaat;
 • Vervolg: vierwekelijkse bijeenkomsten met sleutelorganisaties

Wie doen er mee?

 • CVVE Paddepoel;
 • Winkeliers;
 • Lefier & Nijestee;
 • Bernlef;
 • Gemeente;
 • Co-creatie & Wijkraad

Vragen van de afgelopen tijd?

 • Wat bindt ons?
 • Wie moet er mee doen?
 • Wat hebben we nodig?
 • Hoe organiseren we e.e.a.?
 • Wie betaalt?
 • Wie doet wat?

Resultaten tot nu toe:

 • Formulering van gemeenschappelijke doelen;
 • Noodzaak van ruimtelijke samenhang (Masterplan);
 • Plan van Aanpak;
 • Drone opnamen tbv verkeerskundig onderzoek
 • Selectieprocedure Adviseur Masterplan.

Wat hebben we nodig voor een Masterplan?

 • Stedenbouwkundige/architectonische denk- en overtuigingskracht;
 • Coördinatie;
 • Expertise, deskundigheid op diverse vakgebieden;
 • Budget / Krediet.

Adviseur Masterplan:

 • Stedenbouwkundige / architect;
 • Verantwoordelijk voor proces en resultaat;
 • In staat leiding te geven aan complexe interdisciplinaire vraagstukken;
 • Vertrouwd met co-creatie/participatie.

Selectieprocedure Adviseur Masterplan

 • Kandidaten zijn uitgenodigd en lezen zich in;
 • 5 juni:Presentaties en vaststellen meest aansprekende kandidaat;
 • 3 juli :Startbijeenkomst;
 • 18 dec.:Masterplan gereed.

 

Het masterplan wordt besproken met alle stakeholders. Het moet zo zorgen voor samenhang en de voorwaarden scheppen voor de toekomstige ontwikkelingen.

Vragen naar aanleiding van de presentatie:

Gevraagd wordt wat er uit het onderzoek met de drone is gekomen. Boud Geerdes is bezig om de vraag te ontwikkelen. Er vindt een softwarematige analyse plaats van de verkeersstromen. Wat de uitkomsten zijn, horen we later.

Ondertussen zijn er op het gebied van verkeersstromen ook andere zaken gaande. Daarover wordt overleg gevoerd met Tuinwijk en Selwerd. Dit heeft onder andere te maken met lijn 15. Deze gaat niet meer via de Zonnelaan en de Pleiadenlaan maar via de rondweg.

Gevraagd wordt naar de betrokkenheid van de bewoners boven het winkelcentrum. Deze mensen zijn niet bij de planvorming betrokken, maar de weg naar Co-Creatie ligt ook voor hen open. Er wordt op gewezen dat deze groep (wellicht via een VvE) één van de stakeholders zou kunnen zijn. Opgeroepen wordt om niet te wachten met het betrekken van deze groep.

Gevraagd wordt of er ook een verduurzamingsplan wordt opgesteld. Klaas legt uit dat het masterplan wordt opgesteld voordat er een bestemmingsplan komt. We ondernemen dat met elkaar, maar we moeten eerst weten hoe het wordt. Het is nu allemaal nog erg abstract. Verduurzaming is wel één van de aandachtspunten.

Gevraagd wordt op welke wijze de adviseur bewoners gaat betrekken. Dat zal een beetje afhangen van de kandidaten en waar deze mee komen. Klaas stelt dat iedereen er iets van kan vinden door aan te schuiven bij de werkgroep.

Titia pleit voor meer specifieke communicatie. Als voorbeeld noemt ze de flyer zoals die in de Plutolaan is rondgegaan. Op deze manier betrek je toch weer wat andere mensen. Henk stelt voor om, als de coördinator er is, het plan hier te presenteren. Het is de keuze van de gemeente geweest om het winkelcentrum en het omliggende gebied via Co-Creatie te ontwikkelen. De gemeente is één van de partijen. Het wordt wenselijk gevonden om ook de andere werkgroepen te laten aanhaken bij dit thema.

In het verleden werd op alle plenaire vergaderingen een rondje langs de werkgroepen gehouden. Dit zou goed zijn om weer op te pakken. Het kan ook de andere werkgroepen er toe verleiden om vaker bij elkaar te komen. Titia antwoordt dat er voor een andere vorm is gekozen en daar komen ook veel goede dingen uit voort.

Paddepoel energiek/Buurtwarmte (Els Struiving)

Paddepoel Energiek (PPE) is mede initiator van Buurtwarmte Paddepoel. Een infoavond waarop de ideeën voor deze energiecoöperatie werden toegelicht werd door 60 mensen bezocht.

De initiators zijn nu in gesprek met ingenieursbureau Tebodin. Op 18 juni is er weer een bewonersbijeenkomst waarop bewoners in gesprek gaan Tebodin. Dan zijn ook de uitkomsten van het bewonersonderzoek bekend.

Als Tebodin klaar is met het plan, hangt het verder af van de gemeente de banken en het aantal deelnemers of het van de grond gaat komen. Els is hierover optimistisch; de politieke wil is er en de overheid heeft doelen gesteld.

Derk stelt voor om ook VvE’s in andere delen van de wijk te benaderen.

Titia stelt voor om de bijeenkomsten rond Buurtwarmte zoveel mogelijk te combineren met Co-Creatie, ook al omdat er wel erg veel vergaderingen zijn.

Voor de herinrichting van de Plutolaan is 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. We moeten goed de vinger aan de pols houden bij de uitvoering. De definitieve plannen worden op 13 juni gepresenteerd.

Rondvraag

 • De werkgroep Groen is bezig met Venuspark, fase II
 • Ten aanzien van de verkeersmobiliteit staan er grote dingen op stapel. Paddepoel gaat bijpraten met Selwerd en Tuinwijk.
 • De taxi van Wel Mobiel rijdt nog niet zo vaak als wordt gewenst. De meimaand is de proefmaand. Deze maand kan men gratis gebruik maken van deze vorm van wijkvervoer.

Sluiting

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn