Opening

Derk opent de bijeenkomst. Vervolgens is er gelegenheid voor de werkgroepen om onderwerpen te bespreken en af te stemmen.

 

Werkgroep Duurzaamheid en bouwen

Els Struiving licht toe waar de werkgroep Duurzaamheid (aangevuld met Bouwen) mee bezig is. Er zijn een aantal dingen in gang gezet. Concreet gaat het om drie projecten.

 1. Warmtestad. Een geothermische bron op Zernike kan mogelijk warmte leveren aan 11.000 woningen in Paddepoel en Selwerd. Els wordt door Warmtestad voor acht uur ingehuurd om professioneel de bewonerscommunicatie vorm te geven. Ook co-creatie-deelnemer Martin Klooster is er bij betrokken en er wordt gekeken of ook de WIJS-studenten een rol bij dit project kunnen spelen. In de eerste fase van project Warmtestad kunnen 20 panden (voornamelijk van de corporaties en panden met blokverwarming) worden verwarmd.
 2. Er is overleg geweest met Grunneger Power. Hierbij bleek dat het mogelijk is om de zgn. “postcoderoos”-subsidie ook toe te passen voor windenergie. Er zal worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om een opwekcoöperatie op te starten.
 3. Om ook grip te krijgen op de particulier woningen worden de mogelijkheden bekeken om een energieneutraal “duurzaam demohuis” te plaatsen. Gesprekken met de gemeente hierover zijn gaande en men is zeer geïnteresseerd.

Er wordt op gewezen dat op het Zernike-complex een grote windmolen staat. Het blijkt dat deze meer energie opwekt dan men nodig heeft. De hoogte is medebepalend voor de opbrengst. De bedoeling is om de toekomstige opbrengsten ten goede te laten komen aan de wijk. Het voordeel voor de bewoners wordt geregeld via de belastingen. Individuele burgers mogen geen energie op de markt brengen, maar ook hier kan het postcoderoos-model uitkomst bieden. Ook wordt gedacht aan de mogelijkheden van een grote batterij.

En passant meldt Els nog dat haar zus Titia bezig is om in de Plutozaal een zzp-café op te zetten. Op 19 september wordt hier een buurtpicknick gehouden.

Plenair deel

Derk geeft aan dat het proces nu 7 maanden bezig is. De start was op 29 januari. Toen waren we met iets minder bewoners en iets meer organisaties. De Kerngroep komt geregeld op maandag bijeen en houdt zich bezig met de vraag hoe we meer energie in het project kunnen krijgen. Meer menen is meer energie en meer resultaten.

Project WIJS gaat complementair werken aan het co-creatieproces. We moeten elkaar dus gaan versterken. WIJS gaat op 10 september beginnen, de officiële aftrap is 1 oktober.

Onze ruimte op het winkelcentrum moeten we helaas per 30 september alweer verlaten. Om deze reden zijn de pogingen om tot een optimale inrichting te komen gestaakt. Er is geen keuken en geen licht aanwezig en dat maakt dat de gebruiksmogelijkheden beperkt zijn. In het overleg met de wethouders is nadrukkelijk gesproken over de mogelijkheden om de beide panden (WIJS en CC) te combineren.

Door een aantal stakeholders is de mogelijkheid geopperd om de ruimte te benutten voor themabijeenkomsten, bijvoorbeeld op gebied van de zorg. Ook hierover worden gesprekken met de ondernemers aangegaan.

Voor nieuwe deelnemers aan dit proces worden een aantal sessies belegd waarin het hoe en wat van co-creatie wordt uitgelegd. En verder wordt er in de tweede week van september een info-bijeenkomst belegd waarvoor aan alle wijkraadsleden en deelnemers/stakeholders co-creatie wordt gevraag om 4 à 5 mensen te vragen hierbij aanwezig te zijn.

In het gesprek met de wethouders De Rook en Van der Schaaf is afgesproken dat de gemeente het proces gaat ondersteunen middels een PR-offensief. Hierbij wordt geprobeerd het Dagblad van het Noorden te betrekken. Ook is er een bladzijde in wijkkrant Nummer 1 beschikbaar.

Benadrukt wordt dat niet het proces moet worden gecommuniceerd maar de resultaten. Het zal zo concreet mogelijk moeten worden neergezet onder meer door zoveel mogelijk gezichten aan de projecten te koppelen. Dit zou kunnen door  middel van interviews.

De deadline voor de Nummer 1 is 13 september. Aan alle trekkers wordt gevraagd de kopij voor de pagina in de wijkkrant aan te leveren bij het secretariaat.

Er is met investeerder Objectief gesproken over de manier waarop ondernemers een aantal zaken kunnen oppakken. Concreet is het plaatsen van rolstoelen besproken. Er wordt nog gezocht naar het geld hiervoor.

Opgemerkt wordt dat er weinig studenten naar het winkelcentrum komen. Er zouden meer voorzieningen voor jongen mensen moeten komen, bijvoorbeeld een koffiezaak met wifi. Dit kan ook in kader van WIJS worden opgepakt.

Een complicerende factor is dat het winkelcentrum ongeveer 10 eigenaren en 12 à 13 leegstaande panden. De SNS-bank heeft te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn om via WIJS een marktonderzoek te laten doen.

Gewezen wordt verder op het onderdeel WijkWerken van WerkPro. Er is gesproken over de mogelijkheid om één van de leegstaande ruimten te gebruiken voor pimpen en verkopen van meubels. Ook dit kan gecombineerd met een coffee-corner.

Peter Wijnsma stelt voor om alle winkeliers uit te nodigen en met hen het aanbod te bespreken.

Derk stelt de noodzaak/wenselijkheid van een wijkatelier aan de orde. Voor sommige dingen is een werkruimte/broedplaats wenselijk. Hij vraagt zich wel af of dit per se in het winkelcentrum moet. Hij roept op om te kijken naar andere mogelijke alternatieven in de wijk. Peter Wijnsma geeft aan dat nieuwe m²’s duur zijn. Hij noemt de Plutozaal als mogelijke locatie. Tony komt met het plaatsen van containers als alternatief.

De werkgroep Groen is bezig de plannen voor de groengebieden te concretiseren. Er komt een stappenplan dat wordt gecommuniceerd en gepland. De meeste plannen worden in het voorjaar uitgevoerd. Er wordt ook gewerkt aan een infosysteem rond flora en fauna Reitdiepzone.

De werkgroep Kunst wil graag meedenken aan de vormgeving van de buitenant van het winkelcentrum. Een kunstenaar uit de wijk wordt wellicht bij dit project betrokken.

De werkgroep Veiligheid en Verkeer heeft zich geworpen op de problemen die zijn ontstaan door de lange bushalte op de kruising Kometenlaan – Zonnelaan. Dit is voor automobilisten een zeer onoverzichtelijke kruising. Om dit probleem op te lossen is er een verkeersplan bedacht en besproken dat nu bij de verkeersafdeling van de gemeente en de politie ligt.

Een dergelijke aanpak kan ook in andere delen van de wijk.

Een aantal bewoners van de Zonnewoningen hebben hun bezwaren gepresenteerd tegen het geplande fietspad nabij hun woningen. De bewoners hebben zich gemeld bij de co-creatie-organisatie. Aan hen is uitgelegd dat co-creatie geen klachtenbureau is, maar een kans om door mee te denken dingen aan te pakken/te veranderen. Ook bij de zittingen in het winkelpand is de ervaring dat sommige mensen co-creatie als een klachtenbureau zien.

Voor wat betreft het fietspad is afgesproken dat de volgende keer de projectleider van dit project zal worden uitgenodigd. Het geplande fietspad maakt deel uit van de oost-westverbinding en staat al langere tijd op de agenda.

Peter Wijnsma meldt dat Ritzo ten Cate veiligheidswandelingen door verschillende wijken, waaronder Paddepoel, organiseert. Ze gaan op zoek naar “enge” plekken. Ritzo is een creatieve man, en zijn aanpak zou prima in dit proces passen. De burgemeester is de beschermheer van dit project. Een oproep om hieraan mee te doen wordt geplaatst in de wijkkrant.

Namens de werkgroep Werk meldt Marga dat Wijkwerken in De Parrel op 1 januari van start is gegaan. Binnenkort gaat het buurtrestaurant in Bernlef open en er wordt met Blauwborgje gesproken over de mogelijkheden om daar iets op te starten.

Op de volgende vergadering komt dit onderwerp nader ter sprake.

Vorige week is gesproken met de wethouders De Rook en Van der Schaaf. Wethouder De Rook merkt dat het voor de mensen van de gemeente lastig is om met co-creatie om te gaan. Hij stelt voor om een intern symposium voor gemeenteambtenaren te houden waar aandacht wordt besteed aan co-creatie, wat het betekent en welk belang het gemeentebestuur hieraan hecht. Meer info hierover volgt nog. Ook in algemene zin zal worden geprobeerd de ambtenaren meer bij dit proces te betrekken.

Volgens de matrix is het onderwerp Sociale cohesie het onderwerp met de meeste belangstellenden. Toch blijkt juist dit moeilijk te concretiseren. Er is gesproken over een buurtfeest. Maar het toch vooral over het doel gaan en niet de middelen.

Eenzaamheid is een belangrijk thema.

Volgens Peter Wijnsma zijn vooral kristallisatiepunten belangrijk.

Marga zal voorlopig de trekkersrol van deze werkgroep op zich nemen. Ze wijst op een drietal in gang gezette projecten. Afgesproken wordt dat deze projecten op de volgende bijeenkomst wat verder worden uitgediept.

De focus ligt op netwerken en zoeken naar behoeften. En het is de vraag hoe je de eenzame Paddepoeler de deur uit krijgt.

Het raakt ook aan andere werkgroepen. Met Groen ligt er een overlap als het gaat om wandelroutes die ook toegankelijk zijn voor ouderen en rolstoelers. Ook de picknickplek, hoewel ver buiten Paddepoel gelegen, kan mogelijkheden bieden.

Er komt een mediaoffensief met medewerking van wijkkrant en Dagblad. Alle deelnemers en stakeholders wordt gevraagd om hiervoor informatie aan te leveren. Zoveel mogelijk moet gebruik worden gemaakt van beeldtaal. Er wordt op gewezen dat naast deze media ook de Groninger Internet Courant veel wordt gelezen.

Eén van de deelnemers stelt voor om de naam co-creatie niet te noemen omdat deze term nogal als lachwekkend wordt ervaren. Peter Everts vindt de inhoud belangrijker dan de titel en daarom moet het zo concreet mogelijk worden gepresenteerd. Maar de term co-creatie is een landelijke term voor projecten als dit en moet daarom wel worden gebruikt.

Ook voor de kinderen moet dit proces interessant zijn. De Groen-werkgroep laat de kinderen meedenken. Wally wijst ook op het project Vreedzame wijk.

Harry stelt voor om een deel van de groenroute door de school te laten adopteren.

De informatie wordt gezonden naar het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Vanuit de kerngroep is het verzoek gekomen om andere mensen mee te nemen naar de co-creatie-bijeenkomsten. Deze oproep wordt nogmaals gedaan.

Tot slot wordt deelnemers/stakeholders opgeroepen om zich aan te melden voor de bezetting van de winkel/wijkatelier. We hebben tot 30 september nog de beschikking over deze ruimte.

Deelnemers:

 1. Els Struiving                                 Ver. Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel Noord
 2. Klaas Stad                                   Wijkraad
 3. Piet Hazekamp                           Wijkraad
 4. Marga á Nijeholt                        WerkPro
 5. Anne Kraanen                            MJD
 6. Doesjka Donker                         Bewoner
 7. Ans Boven                                   Christenen voor Paddepoel/Welkom in de buurt/burger
 8. Peter van der Kooi                     Gemeente (stadsbeheer)
 9. Derk den Boer                             Wijkraad
 10. Roelhof van Weering                Wijkraad
 11. Derk Jaap Bessem                     Sonde 2000
 12. Emil Woltinge                             MJD
 13. Riny van der Molen                   Bewoner/Christenen voor Paddepoel
 14. Harry Holsteijn                           Kinderwerktuin Paddepoel
 15. Harald Hilbrands                       Studentenbetrokkenheid en –inzet in de wijk
 16. Peter Wijnsma                            Stadsdeelcoördinatie
 17. Wally van der Vlugt                   Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers
 18. Reinder Gooijaarts                     Wijkraad
 19. Maarten Dolle                            
 20. Peter Everts                                 Tsif
 21. Tony van Acqoy                        Tsif

 

Deelnemers werkgroepdeel:

Gerard Heideveld                               Politie

Karin Sitalsing                                     Bewoner Zonnewoningen

Ellie de Haan                                      Bewoner Zonnewoningen

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn